První kroky v Bahnu

Pokud jste si poprvé stáhli nebo se chystáte stáhnout program BAHN, přečtěte si tuto kapitolu na obrazovce nebo si ji vytiskněte. Nedělejte si starosti se zkoušením a chybami. V programu BAHN opravdu nemůžete nic zničit, je to jen simulace…
Obvykle se otevřou 2 okna. Horní menší je Stavové okno a dolní větší je Editační okno.Pokud vidíte jen jedno okno, pak to znamená, že Editační okno je maximalizované. Není doporučeno takto okno ponechat, protože Editační okno překrývá Stavové okno. Změňte ho raději zpět na normální velikost.

Jsou-li okna na obrazovce rozházena, pak otevřete menu Okna a vyberte funkci “Uspořádat okna”. Toto není později třeba opakovat, protože program si pamatuje rozvržení oken.
Nelíbí-li se vám, že Stavové okno je užší než šířka obrazovky, pak použijte funkci “Rozšířit Stavové okno” z menu Okna.
Nelíbí-li se vám kurzor myši jako bílá myš, pak použijte funkci nastavení myši z menu Nastavení a vyberte si tvar šipky.
Nyní přejdeme do Editačního okna. Pokud není aktivní, klikněte na něm levým tlačítkem myši. Je zobrazena malá kruhová trať, po které jezdí tramvaj. Dále je zde umístěno několik stromů a budov.

Zdá-li se vám zobrazení příliš malé, můžete použit funkci “Zvětšit” z menu Zobrazení. Výsledek závisí na rozlišení monitoru.
Jezdí-li vlak příliš rychle nebo pomalu, použijte klávesy >+< a >-< k úpravě rychlosti simulace. Změnu lze provádět v rozsahu od 1 do 20 a aktuální stav je zobrazen ve Stavovém okně vlevo. Pomocí funkce “STOP” můžete zastavit běh celé simulace. Neliší-li se příliš stupně rychlosti nebo naopak liší se až moc, pak použijte brzdicí násobitel v menu Nastavení pod funkcí “Rychlost”. Efekt je závislý na hardwaru, zkoušejte.

Celá síť se skládá z jednotlivých prvků (podobných velké šachovnici). Na každém prvku se nachází grafický symbol. Buď se jedná o krajinný symbol (např. stromy, zvířata, domy) nebo o symbol jízdní dráhy (koleje, silnice, voda) nebo nejčastěji o prázdný symbol (zelená plocha).
Dále je zobrazen bílý obdélník – to je kurzor. Umístěn je přesně na jednom prvku. Na pozici kurzoru lze provést změnu v síti nebo získat informaci o prvku. To se provede stiskem klávesy >ENTER< nebo myši pomocí pravého tlačítka na pozici kurzoru a výběrem položky “Kliknutí na symbol”. BAHN otevře dialogové okno, kde jsou zobrazeny vlastnosti symbolu. Na některých symbolech můžete provést změny, ale o tom více dále. Zavření okna provedete klávesou >Esc< nebo kliknutím na tlačítku “Storno” (tím nedojde k žádné změně).

Posun kurzoru lze provést pomocí kurzorových kláves nebo pomocí kliknutí myši. Aktuální pozice je zobrazena ve Stavovém okně vlevo nahoře. První číslo udává souřadnici X (zleva doprava) a druhé souřadnici Y (shora dolů). Souřadnice (0,0) je vlevo nahoře, maximální souřadnice (16383,16383) je vpravo dole a střed je na souřadnici (8192,8192).
Přesun kurzoru na okraj okna způsobí posun obsah okna. BAHN posouvá obraz tak, aby kurzor byl vždy viditelný.
Na pozici kurzoru můžete začít stavět novou síť. Přesuňte kurzor na prázdný prvek, a pak se podívejte do Stavového okna. Uprostřed jsou zobrazeny číslice 0 až 9 a příslušné grafické symboly. Stiskem klávesy s číslem bude příslušný symbol postaven na pozici kurzoru a kurzor bude o jednu pozici posunut. Při použití myši klikněte na příslušný symbol ve Stavovém okně. Symbol bude označen bílým rámečkem a kurzor myši se změní na jeřáb. Klikněte myší na pozici v síti – dojde tam k umístění kurzoru a výstavbě prvku. Toto můžete dále opakovat (žádné táhni a pusť).

Chcete-li stavět například dům a ve Stavovém okně není příslušný symbol zobrazen, pak použijte klávesy >F7< a >F8< pro výběr jiných symbolů nebo klikněte na posuvníky pod nápisy “F7” a ”F8”. K získání přehledu o všech symbolech a jejich přímém výběru použijte funkci “Vybrat grafické symboly” z menu Úpravy.
Nyní postavíme krátkou trať: Vyberte vhodný symbol jízdní dráhy. Ve funkci “Vybrat grafické symboly” jsou v prvním řádku. Obvykle to jsou koleje na šedé silnici (asfaltu). Pokud ne, použijte první tlačítko “Kolej na silnici” v tomto dialogovém okně a stiskněte “OK”. Všechna čtyři tlačítka “Kolej na silnici” se liší jen vzhledem nikoliv funkcí. Nyní jsou ve Stavovém okně zobrazeny ony koleje a pod nimi symbolicky jejich geometrie nebo jejich textový popis (změnu provedete klávesou >F10<).

Přesuňte kurzor na pozici (8189,8200). Stiskněte klávesy >4< pro svislou kolej a ta se objeví na pozici kurzoru. Kurzor se automaticky posune dolu, a tak můžete stisknout klávesu >1< (zatáčka). Nyní stiskněte klávesu >2< pro vodorovnou kolej. Kurzor se posunu doprava a vy pokračuje v mačkání, dokud se nedostanete na pozici (8197,8201). Zde postavte zatáčku klávesou >3< a následně svislou kolej klávesou >4<. Kurzor se vždy snaží automaticky posunout na pozici, které dává smysl pro další výstavbu. Je to užitečná vlastnost, ale občas se “splete”. Pak je nutno si dopomoci ke správné poloze kurzorovými klávesami nebo myší.

Nyní se pokusíme trať zprovoznit. Přesuňte kurzor na pozici (8188,8199) a počkejte dokud se vlak od vás nevzdálí. Kvůli eliminaci problémů je vhodné zastavit simulaci. Tip: Použijte klávesovou zkratku >Alt+S<. Existuje mnoho dalších užitečných klávesových zkratek, seznam je např. v přiloženém textovém souboru KLAVESY.TXT.
Postavte svislou trať klávesou >4< a pokračujte v simulaci. Co se stane? Vlak vjede na novou trať a zastaví se na jejím konci, protože není dál kam pokračovat. Dokončete trať a vlak pojede dál.

Nyní se podíváme na vlak: To provedete kliknutím na něm myší nebo pomocí kurzoru a klávesnice. Jednodušší to je, pokud zastavíte simulaci. Všechny vlaky jsou zobrazeny ve funkci “Tabulka vlaků” v menu Vlaky. Zde si můžete jeden vybrat a stisknout tlačítko “Upravit”.
BAHN spravuje vlaky podle linky. Linka musí být registrována pouze jednou, a pak ji lze použít pro přiřazení vlaků. Například zde, BAHN registruje linku “1”. Pokud by měly nějaké další vlaky jezdit po stejné trati, pak je můžete přiřadit ke stejné lince. V rámci každé linky dostane vlak své vlastní číslo (pořadí). Zde má vlak linku “1” a pořadí také “1”.

Pomocí tlačítka “Zátah do depa” pošlete vlak do depa. Tam zůstane zaparkovaný (nebude vidět v síti). K opětovnému vypravení na trať použijte funkci “Výjezd z depa” v menu Vlaky. Pokud si nepamatujete linku a pořadí, pak vyberte funkci “Tabulka vlaků” z téhož menu. Nalezněte vlak, použijte tlačítko “Upravit” a následně “Výjezd z depa”. Chcete, aby to vlak dělal každý den? Upravte ho (znovu přes “Tabulku vlaků”) – zadejte parametry do políček “Časy výjezdů/zátahů”.¨Do sloupce “h” (levý krajní) zadejte “6”, do dalšího “0”, pak “DEPO” a dále “20”, “0” a “DEPO”. Nyní vlak každý den vyjede v 6:00 a zatáhne ve 20:00.

Co znamená položka “DEPO”? Každé depo musí být registrováno. To se provede tak, že postavíte symbol depa, kliknete na něj a zadáte název. Zde BAHN je již depo zaregistrováno jako “DEPO”. Toto depo je kmenové pro náš vlak.
Nyní zkusíme nasadit do provozu druhý vlak. Použijte funkci “Nový vlak” z menu Vlaky. BAHN již některé parametry vyplní (jsou tam předvyplněny všechny údaje z naposledy editovaného vlaku), a tak pomocí tlačítka “OK, odjezd z depa” vlak pošleme na trať. Vlak patří k lince “1”, má pořadí “2” a používá stejné vozy jako první vlak. Nyní vytvoříme třetí vlak, který bude mít jiné vozy: Použijte znovu funkci “Nový vlak” (shodně pracuje tlačítko v “Tabulce vlaků”) a tlačítko “Upravit vozy vlaku”. Objeví se nové dialogové okno, kde si napravo můžete vybrat jiné vozy. Tlačítkem “Použít/Připojit vůz” vybraný vůz připojíte. Klávesa >Ins< nebo dvojklik provede totéž. Tlačítkem “OK” ukončíme úpravu vozů vlaku a můžeme poslat nový vlak do provozu. Nepřidejte příliš mnoho vozů, jinak se vám tam vlaky nevejdou.

Pokud chcete změnit vozy na vlaku, pak se to provede stejně, ale jen u vlaku zaparkovaném v depu.
Nelíbí-li se vám malý výběr vozů, pak použijte funkci “Instalovat sadu vozů” v menu Vlaky a vyberte jich více. Pokud máte otevřeno dialogové okno pro úpravu vozů vlaku, použijte tlačítko “Instalování nové sady vozů”.
Nyní jezdí na okruhu 3 vlaky – to je nuda. Už umíte prodloužit trať, co to nyní zkusit s výhybkami. Vyberte výhybky pomocí menu “Úpravy” – “Vybrat grafické symboly” (začínají písmenem “V”). Jakmile přidáte výhybku do sítě, musíte určit její typ. Nejjednodušší je sjezdová výhybka (příkladem je výhybka na výjezdu z depa). Na tuto výhybku přijíždějí všechny vlaky tak, že není pochyb o jejich další jízdě. Vybudujte ji na pozici (8197,8199) klávesou >8<. Naopak na pozici (8188,8199) využijte klávesu >9<. Avšak zde se vlaky musí o dalším směru jízdy rozhodnout. Nejprve nastavte typ “Pevná výhybka, směr 1” Co se stane? Všechny vlaky pojedou přímo dolů. Klikněte na výhybku a změňte ji na “Pevná výhybka, směr 2”. Nyní všechny vlaky odbočí. Ani jedna varianta se nám zde nehodí. Dále zkusíme typ “Střídavý výhybka” a ponecháme standardní parametry. Nyní vlaky střídavě jedou přímo a odbočují. Typ “Náhodná výhybka” je podobný, jen rozhodování o směru jízdy je náhodné.

S těmito znalostmi lze budovat již rozsáhlé sítě s mnoha vlaky, tratěmi a krajinou. Pro uchování své sítě proveďte její uložení. Použijte funkce “Uložit” a “Uložit jako” z menu Soubor. Pomocí funkce “Otevřít” lze síť opět nahrát. Naposledy použité sítě naleznete na konci menu Soubor.
Aktuální síť je řízena značně náhodně. K zavedení pravidelnějšího provozu, vytvoříme další linku. Pomocí funkce “Linky” z menu Úpravy zobrazte tabulku linek. Existuje zatím jen jedna linka (“1”, tlačítkem “Nová linka” přidáme novou linku. Jako název zadejte “A”. Linka se objeví v tabulce, tabulku zavřeme. Nyní vytvoříme další vlak, ale pro linku “A” a pořadí “1”. Přejděte na výhybku, kde se linky větví, např. na pozici (8188,8199). Klikněte na výhybku a změňte typ na “Rozjezdová výhybka”. Nejprve zadejte hlavní směr, do polí níže můžete zadat linky pro jednotlivé směry – linku “1” do první řádky, linku “A” do druhé. Co se stane? Vlaky obou linek jedou podle zadaných směrů. Pokud linka není zadána, jede podle hlavního směru. A tak se definuje trasa linky.

Náš okruh má již 4 zastávky. Každá vypadá jinak, ale funkčně jsou shodné. Vlak přijede, chvíli čeká, a pak pokračuje v jízdě. Doba staničení je náhodná a je vybrána z hodnot mezi minimální a maximální dobou staničení zadanou u každého vlaku. Nechcete-li zastavovat ve všech zastávkách, pak nastavte vhodně typ vlaku na zastávce a u vlaku. Pro vlak je důležitý “aktuální typ vlaku” (vpravo). Také mohou být nastaveny jen určité linky.
Po nastavení jízdního řádu použijte taktovací body. Vzhled je podobný zastávce, navíc s písmenem “T”. Postavte je na začátku linky. Zadejte časy odjezdů pro každou hodinu. Když vlak přijede, bude čekat až do času odjezdu.

Tím končí “První kroky”.  V každém dialogovém okně a u každé chybové hlášky programu BAHN naleznete tlačítko “Nápověda”, které zobrazí další informace. Učit se můžete i prohlížením cizích sítí, například můžete začít s touto demonstrační sítí , kde jsou přímo vysvětleny některé vlastnosti programu. Stručná dokumentace je obsažena v souboru “BAHN.TXT”. Mnoho informací naleznete na internetových stránkách našich i na stránkách autora, tam ovšem jen německy a anglicky. K programu můžete dále využívat editory uživatelských symbolů, import dat z mapy nebo pak u již téměř postavené sítě si můžete tvořit jízdní řády, grafikony, oběhy vozidel. O těchto doplňkových, ale pro vážnou práci nepostradatelných prográmcích se dočtete v sekcích Sítě a Uživatelské symboly

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů!

Napsat komentář